A A A

ANUNȚ concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Asistent judiciar

12 Septembrie 2022 | 25

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             APROBAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Președintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _________________Maria CHIPERI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          „09” septembrie 2022

 

 

COMISIA DE CONCURS

a Judecătoriei Anenii Noi

 

 ANUNŢĂ

concurs pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Grefei Secretariatului

Judecătoriei Anenii Noi

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de

 • Asistent judiciar din cadrul Secretariatului instanţei judecătoreşti (fpe) – 1 post vacant (sediul Central) , perioadă nedeterminată.

Scopul funcţiei publice vacante:

Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiție.

 1.  Colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
 2. Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;
 3. Verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;
 4. Elaborează, la indicaţia judecătorului, proiecte de acte judiciare;
 5. Participă, la delegarea președintelui instanței, în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale;
 6. Îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei;
 7. Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul înfăptuirii justiţiei;
 8. Manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului;
 9. Examinarea demersurilor, solicitărilor și soluționarea petițiilor în domeniul de competență.

    Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

      Studii. Studii superioare juridice;

Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legilor și actelor normative ale RM;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelB1);
 • Abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, poșta electronică, etc.).

.CEREINȚELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAȚI

a)   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)  posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnice vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c)  are capacitate deplină de exerciţiu;

d)  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g)  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a în cetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

 h)   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 i)   nu este privată de dreptul de a ocupa o funcție publică, ce derive dintr -un act de constatare al ANI.

 1. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs care va conţine următoarele acte:

 a) formularul de participare - (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);

 b) copia buletinului de identitate;

 c) copia diplomei de licență (diplomelor de studii) şi copia certificatului (certificatelor) de absolvire a cursurilor   d) perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 e) copia carnetului de muncă (în cazul dacă este)

 f) certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative

f) certificate de cazier judiciar ;

g) certificatul medical (forma nr.086)

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 1. Data limită de depunere a dosarelor pînă la data de 28.09.2022, ora 17.00.

Telefon de contact: 0265-2-11-27.

Adresa poştală: or.Anenii Noi, str. Mărțișor nr.15,  bir. 2  

Adresa e-mail: jan@justice.md

Persoană de contact: Tatiana Stog, Șef al Secretariatului

 1. Suplimentar, vă aducem la cunoștință lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea  pregătirii pentru concurs:
 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
 • Codul de Procedură Civilă al RM;
 • Codul Civil al RM;
 • Codul Muncii al RM;
 • Codul Familiei al RM din 26.10.2000;
 • Codul de procedură penală al RM;
 • Codul contravențional al RM;
 • Legea nr. 514 –XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
 •  
 • 3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public,
 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale;

______________________________

                          1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul autorității publice.

                           2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele  originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării proșei scrise a                                           concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

                            3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarant învingător, sub sancțiunea neemiterii                                  actului administrative de numire.