A A A

ANUNȚ - concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Grefier.

12 Septembrie 2022 | 31

APROBAT

Președintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi

___________________Maria CHIPERI

„09” septembrie 2022

 

COMISIA DE CONCURS

a Judecătoriei Anenii Noi

  ANUNŢĂ

concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de

 • Grefier din cadrul grefei secretariatului judecătoriei (fpe) (sediul Central) – 1 post vacant  (perioadă determinată);
 • Grefier din cadrul grefei secretariatului judecătoriei (fpe) (sediul Central) – 1 post vacant  (perioadă nedeterminată);

Scopul funcţiei publice vacante:

Contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei, în conformitate cu standardele stabilite prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor, asigurarea suportului administrativ şi organizaţional în scopul desfășurării efective a procesului de judecată.   

Sarcinile de bază – grefier

 • Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzelor spre examinare;
 • Asigurarea suportul organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;
 • Realizarea acţiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată.

Cerinţe specifice

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă. 

Experienţă profesională: experiența în domeniu constituie un avantaj.

 

Condiţii de participare la concurs:

        Condiţii de bază

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

           Cunoştinţe:  

 • Cunoașterea legislației R.M;
 • Cunoașterea limbii de stat. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excell, PowerPoint, Internet;
 • Cunoașterea modului în care funcționează sistemul judecătoresc.

       Abilităţi: de lucru cu informația, de organizare, de elaborare a documentelor, de prezentare, de motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

       Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

       Bibliografia:

 1. Constituţia Republicii Moldova, 29.07.1994;
 2. Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XV  din  18.04.2002;
 3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 122-XV  din  14.03.2003;
 4. Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 1107-XV  din  06.06.2002;
 5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 225-XV  din  30.05.2003;
 6. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
 7. Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV  din  28.03.2003;
 8. Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 9. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public;
 10. Legea nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 11. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 12. Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare[1];
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. certificat medical;
 5. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere)3.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Dosarul de concurs va fi depus la sediul central al Judecătoriei Anenii Noi – or.Anenii Noi, str. Mărțișor nr.15

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs:  28.09.2022, ora 17:00.

Persoană de contact: Tatiana Stog – Șef al Secretariatului , 0265-2-11-27, 068608941

   1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul autorității publice.

   2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele  originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării proșei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

  3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarant învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire.