A A A

ANUNȚ - concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist superior.

12 Septembrie 2022 | 43

 

                                                                                                                                                                                           APROBAT

                                                                                                                                                  Președintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi

_________Maria CHIPERI

                                                                                                                                               „09” septembrie 2022

 

COMISIA DE CONCURS

al Judecătoriei Anenii Noi

ANUNŢĂ

concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de

 • Specialist superior  din  cadrul Secției Evidență și Documentare Procesuală (fpe) – 1  post vacant (sediul Bender) , perioadă nedeterminată.

Scopul funcţiei publice vacante:

 Contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei, în conformitate cu standardele stabilite prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor, asigurarea suportului administrativ şi organizaţional în scopul desfășurării efective a procesului de judecată.   

     Sarcinile de bază:

 • Perfectează nomenclatorul dosarelor;
 • Introduce informațiile despre dosare în Programa Integrată de Gestionare a Dosarelor;
 • Primește dosarele de la grefieri și verifică respectarea normelor de procedură;
 • Pregătește dosarele pentru transmiterea în arhiva instanței;
 • Întocmește rapoartele statistice simestriale și anuale.  

       Cerinţe specifice

        Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă. 

        Experienţă profesională: experiența în domeniu constituie un avantaj.

Condiţii de participare la concurs:

        Condiţii de bază

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

           Cunoştinţe:  

 • Cunoașterea legislației R.M;
 • Cunoașterea limbii de stat. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională; - Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excell, PowerPoint, Internet; - Cunoașterea modului în care funcționează sistemul judecătoresc.

       Abilităţi: de lucru cu informația, de organizare, de elaborare a documentelor, de prezentare, de instruire, de motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

       Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 1. Constituţia Republicii Moldova; 
 2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
  • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
  • Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
  • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
  • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
  • Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
  • Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
  • Codul contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
  • Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
  • Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
  • Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
  • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
 3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
  • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
  • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
  • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
  • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la

funcţii publice.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare[1];
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 1. certificat medical;
 2. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere)3.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Dosarul de concurs va fi depus la sediul central al Judecătoriei Anenii Noi – or.Anenii Noi, str. Mărțișor nr.15

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs:  28.09.2022, ora 17:00.

Persoană de contact: Tatiana Stog – Șef al Secretariatului , 0265-2-11-27

                          1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul autorității publice.

                          2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele  originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării proșei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

                            3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarant învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire.