A A A

Comisia de concurs

09 Noiembrie 2017 | 25

COMISIA DE CONCURS

al Judecătoriei Anenii Noi

În conformitate cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Comisia de concurs desemnată de Judecătoria Anenii Noi

ANUNȚĂ

concurs pentru ocuparea funcției publice de:

1.Asistent judiciar din cadrul Secretariatului instanței judecătorești - 1 post vacant;

2.Grefier din cadrul Secretariatului instanței judecătorești- 1 post vacant               

Cerințele de bază pentru candidați:

a)deține cetățenia Republicii Moldova ;

b)posedă limba de stat și limbilile de stat oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele  stabilite de lege;

c)are capacitate deplină de exercițiu;

d)nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g) îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilități de utilizare a computerului;

j)cunoașterea legislației în domeniu;

k)manifestă abilități de analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor  de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență.

 

1.Asistent judiciar

a) Scopul funcției publice vacante, conform fișei de post:

1.colectează actele normative necesare judecătorului  și altă informație necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

2.Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv și elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea și aplicarea legii;

3.Verifică prezența  actelor care urmau a fi prezentate de către participanții la proces;

4.Elaborează, la indicația judecătorului , proiecte de acte judiciare;

5.Participă, la delegarea președintelui instanței, în grupuri de lucru și în comisii, în limitele competenței sale;

6.Îndeplinește, la indicația judecătorului, alte atribuții legate de înfăptuirea justiției;

7.Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul înfătuirii justiției;

8.Manifestă abilități de analiză și sinteză a datelor complexe , a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor în domeniul dreptului;

9.Dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor

b)Cerințele pentru ocuparea funcției publice:

- Studii superioare juridice;

- 1 an de experiență profesională în domeniu;

- Posedarea limbii de stat și a limbii ruse;

- Abilități de utilizare a calculatorului

2.Grefier

a) Scopul funcției publice vacante, conform fișei de post:

1. Asigură, sub conducerea judecătorlui președintelui sau vicepreședintelui instanței judecătorești, suportul administrativ și organizațional pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată;

2. Pune în aplicare actele legislative și normative;

Acordă spriginul necesar judecătorului la exercitarea actului de justiție;

3. asigură suportul organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a procesului de judecată;

4.Întocmește actele de procedură în strictă conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, penală și a Codului contravențional, necesare pregătirii cauzei spre examinare;

5. Se abține de la orice faptă care ar putea prejudicia interesele persoanelor fizice sau juridice ori prestigiul justiției.

b) Cerințele specifice pentru ocuparea funcției publice:

- Studii superioare juridice;

- Cunoașterea limbii de stat și rusă, cunoașterea altor limbi va construi un avanataj;

- Abilități de utilizare a calculatorului.

_________Documentele urmează a fi prezentate pînă la data de 15.11.2017, ora 17:00 la sediul central al judecătoriei Anenii Noi or. Anenii Noi, în biroul nr. 10

_________Dosarul de concurs  se depune personal.

________Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Totodată, pentru informații, puteți apela specialistul principal Serviciului resurse umane Gațcan Nicolae tel: 068622972