A A A

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

07 Februarie 2024 | 56

COMISIA DE CONCURS

a Judecătoriei Anenii Noi

                                  anunță concurs pentru ocuparea funcților publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Secretariatului Judecătoriei Anenii Noi și anume:

 • Specialist principal, din cadrul Secției evidență și documentare procesuală (SEDP), (fpe) – 1 post vacant (sediul Central) , perioadă nedeterminată.
 • Specialist principal, din cadrul Secretariatului Judecătoriei, (fpe) – 1 post vacant (sediul Central) , perioadă nedeterminată.

Scopul funcțiilor publice vacante:

Specialist principal din cadrul Secției evidență și documentare procesuală (SEDP) - Contribuie la realizarea sarcinilor SEDP, prin efectuarea lucrărilor automatizate și manual de evidență;

Specialist principal din cadrul Secretariatului Judecătoriei - Contribuie la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane 

     Sarcinile de bază – 

Specialist principal din cadrul Secției evidență și documentare procesuală (SEDP)

 • Întocmește, eliberează și expediază documentele executorii ale actelor judecătorești pe dosarele penale, civile, comerciale și de contencios administrative, cu înregistrarea datelor în Fișa de evidență cât și în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
 • Supraveghează cursul executării actelor judecătorești;
 • Întocmește rapoartele statistice semestriale și anuale.

Specialist principal, din cadrul Secretariatului Judecătoriei  

 • Asigură procesul de dezvoltare profesională individuală a angajaților instanței judecătorești;
 • Asigură integrarea personalului nou angajat în cadrul secretariatului instanței judecătorești;
 • Asigură evidența datelor și documentelor cu privire la personalul instanței judecătorești;
 • Examinează cererile/petițiile care abordează subiecte din domeniul său de competență.

       Cerințe specifice

        Studii: superioare de licență sau echivalente acesteia, specialitatea drept. 

       Experiență profesională:1 (un)an experiență profesională în domeniu.

       Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislției în domeniu;
 • Cunoașterea limbii române;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
 • Abilități de utilizare a computerului: Microsoft Word, Microsoft Excel; Internet.

Abilităţi: de lucru cu informația, de organizare, de elaborare a documentelor, de prezentare, de instruire, de motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţii de participare la concurs:

        Condiții de bază

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • Este apt(ă) din punct de vedere a stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe  speciale de sănătate;
 • Are studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • În ultimii 5 ani nu a fost destituită  dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) și b) sau nu i-au încetat  contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Nu este privată de dreptul  de a ocupa anumite funcții  sau de a exercita  o anumită activitate, ca pedeapsă de bază  sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • Nu are interdicția de a ocupa  o funcție publică , ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare completat și semnat olograf conform Anexei la Regulamentul  cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii (cu supliment) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 4. documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după 1 ianuarie 2019);
 5. referință de la ultimul loc de muncă;
 6. certificat medical- forma 086-U sau 086-E3
 7. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația de proprie răspundere)4.

Dosarul de concurs va fi depus la sediul central al Judecătoriei Anenii Noi

or. Anenii Noi, str. Mărțișor nr.15

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs:  29.02.2024, ora 17:00.

Persoană de contact: Tatiana Stog – Șef al Secretariatului , 0265-2-11-27

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 1. Constituţia Republicii Moldova; 
 2. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:
  •   Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
  • Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
  • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
  • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
  • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

                          1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul autorității publice.

                          2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele  originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

                          3 Certificatul medical poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarant învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire

                          4 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarant învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrative de numire