A A A

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de asistent judiciar si grefier

31 Octombrie 2014 | 5
Anunț
 
Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de:
1) Asistent judiciar – 1 post vacant permanent
2) Grefier – 1 post vacant pe perioada determinată
 
1. Asistent Judiciar
a) Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei de post:
 
1. Colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
2. Generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;
3. Verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la proces;
4. Elaborează, la indicaţia judecătorului, proiecte de acte judiciare;
5. Participă, la delegarea președintelui instanței, în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale;
6. ndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea justiţiei;
7. Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul înfăptuirii justiţiei;
8. Manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului;
9. Dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor.
 
b) Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
- studii superioare juridice;
- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
- posedarea limbii de stat şi a limbei ruse, perare PC;
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
 
2. Grefier
a) Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei de post:
1. Asigură, sub conducerea judecătorului preşedintelui sau vicepreședintelui instanţei judecătoreşti, suportul administrativ şi organizaţional pentru desfăşurarea eficientă a procesului de judecată;
2. Pune în aplicare actele legislative şi normative;
Acordă sprijinul  necesar judecătorului la exercitarea actului de justiţie;
3. Asigurară suportul organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;
4. ntocmește actele de  procedură în strictă conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, penală şi a Codului contravenţional, necesare pregătirii cauzei spre examinare;
5. Se abține de la orice faptă care ar putea prejudicia interesele persoanelor fizice sau juridice ori prestigiul justiţiei.
 
b) Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
- studii superioare juridice;
- cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj;
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
Dosarele de concurs  vor  conține:
1. Formularul de participare (modelul poate fi descărcat de pe internet din Anexă la rRegulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
4. Copia carnetului de muncă după caz;
5. Certificat medical, care să confirme capacitatea de muncă;
6. Cazier juridic;
 
Documentele urmează a fi  prezentate pînă pe data de 07.11.2014.
Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi str. Mărțișor 15 bir. 3, Serviciul resurse umane, specialist principal. Relații la tel./fax 0265 2-11-27; mob. 068622972